Overige ontwikkelingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de overige ontwikkelingen. Deze lichten we daarna toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Extra budget Bodes IBN voor indiensttreding gemeente Oss

50

50

50

50

50

We stellen voor om € 50.000 beschikbaar te stellen om inhuurbudget voor de bodes om te zetten naar vaste formatie.  Het team Facilities huurt 5 bodes al vele jaren in via de IBN. Zij verrichten structureel werk en presteren op hetzelfde niveau als de 'eigen' bodes. Vanuit goed werkgeverschap willen we invulling geven aan onze wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit de Participatiewet en hen aanstellen. Voor het omzetten naar vaste formatie is in totaal een aanvullend structureel budget van € 50.000 nodig.

Verduurzamingsbudget

-70

-70

-70

-70

-70

We stellen voor om een budget van € 70.000 vrij te maken voor het  project verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Naast verduurzaming bij renovatie en nieuwbouwprojecten kunnen we met dit budget een start maken met de verduurzaming van de bestaande gebouwen. Het budget kan worden overgeheveld van het energiebudget van het gemeentehuis waar we de afgelopen jaren ruim binnen de raming zijn gebleven. Door de overheveling van het budget hebben we geen extra geld nodig.

Verduurzamingsbudget

70

70

70

70

70

We stellen voor om een budget van € 70.000 vrij te maken voor het  project verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Naast verduurzaming bij renovatie en nieuwbouwprojecten kunnen we met dit budget een start maken met de verduurzaming van de bestaande gebouwen. Het budget kan worden overgeheveld van het energiebudget van het gemeentehuis waar we de afgelopen jaren ruim binnen de raming zijn gebleven. Door de overheveling van het budget hebben we geen extra geld nodig.

Kosten procedure mestfabriek

150

0

0

0

0

Wij nemen voor dit jaar een bedrag van € 150.000 op voor extra budget en mankracht voor de  procedure voor de komst van de mestfabriek. We onderzoeken of de komst van de fabriek ruimtelijk en maatschappelijk hier binnen onze gemeente is in te passen. Omdat dit om een complex vraagstuk gaat hebben en we dit zorgvuldig aan willen pakken hebben we hier extra budget voor nodig.

Brandweer Ravenstein

0

0

0

0

0

We stellen voor het beschikbaar gestelde investeringsbedrag voor de bouw van de brandweerkazerne in Ravenstein te verhogen met € 72.000. Door de aantrekkende markt is aanbesteding niet mogelijk binnen de beschikbare budgetruimte. Ondanks een doorgevoerde bezuiniging en een gevraagde bijdrage van de Veiligheidsregio resteert nog een tekort. We vullen de bestemmingsreserve, die we gebruiken om de investeringslasten te dekken, aan door vrijval uit de onderhoudsvoorziening. Deze vrijval bestaat uit geld voor de afronding van de overeenkomst met de Veiligheidsregio. We hebben daarom geen extra geld nodig om de extra kapitaallasten af te dekken.

STER ZLM Toer 2017

63

0

0

0

0

We nemen voor 2017 € 63.200 op voor de realisatie van de slotetappe van de STER ZLM Toer 2017 in Oss. Op zondag 18 juni is Oss de start- en finishplaats van deze professionele wielerwedstrijd. We betalen deze kosten uit de post onvoorzien (zie overige ontwikkeling ‘Onvoorziene uitgaven STER ZLM Toer 2017). Er is dus geen extra budget nodig. 
Door deze organisatie willen we Oss op de landelijke (sport)kaart zetten. We verwachten ongeveer 10.000 bezoekers te ontvangen. Het Sport Expertise Centrum (SEC) gaat de etappe organiseren.

Onvoorziene uitgaven STER ZLM Toer 2017

-63

0

0

0

0

We halen in 2017 € 63.200 uit de post onvoorzien voor de organisatie van de slotetappe van de STER ZLM Toer (zie overige ontwikkelingen ‘STER ZLM Toer 2017).

Verbouw schoolwoningen Zuiderlicht voor GGD

0

-8

-8

-8

-8

We stellen voor een budget beschikbaar te stellen voor de verbouw van schoolwoningen Zuiderlicht voor de GGD. We willen het gebouw van de schoolwoningen bij horizonschool Zuiderlicht in Berghem aanpassen zodat het consultatiebureau zich hier kan vestigen. Hiervoor is een investeringskrediet van € 78.000 nodig. De structurele kosten hiervan zijn jaarlijks ongeveer € 4.680. Daar staan hogere huurinkomsten van € 12.500 tegenover. We hebben dus geen extra jaarlijks budget nodig.
Het consultatiebureau zit nu op de eerste verdieping van horizonschool Zuiderlicht. Ze hebben aangegeven daar te weinig ruimte te hebben. In overleg met de directie van de GGD en het schoolbestuur stellen ze voor de begane grond van de schoolwoningen geschikt te maken voor het consultatiebureau. Daar hebben ze meer ruimte. Bijkomend voordeel is dat het consultatiebureau daar beter toegankelijk is doordat ze op de begane grond gehuisvest kunnen worden. 
We willen de verbouwing op korte termijn uitvoeren zodat het consultatiebureau nog voor de zomer kan verhuizen.

Realisatie vestiging Kentalis in praktijkschool de Singel

0

14

14

14

14

We stellen voor om een investeringskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen aan Kentalis voor het realiseren van een vestiging in de nieuwe praktijkschool de Singel (onderdeel van het Hooghuis). De structurele kosten hiervan zijn € 24.000. Een deel van deze kosten betalen we uit het krediet is nog beschikbaar in een restant van een algemeen onderwijshuisvestingskrediet. Per saldo hebben we jaarlijks nog een budget nodig van ongeveer €14.000.
Door het realiseren van deze vestiging verhuizen de leerlingen vanuit Sint-Michielsgestel naar Oss. Daarmee gaan het Hooghuis en Kentalis intensiever samenwerken. Het Rijk heeft hier inmiddels toestemming voor gegeven. Door de verhuizing naar Oss worden wij als gemeente verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van deze leerlingen en de leerlingen van Kentalis die al in Den Bongerd gehuisvest zijn op basis van een school-in-school concept. De gemeenteraad heeft op 9 maart 2017 ingestemd met de investering die hiervoor nodig is.

Revitalisering de Koppelsteeg

0

0

0

0

0

Bij aanbesteding van het project revitalisering Koppelsteeg werden we geconfronteerd met een tegenvaller van € 460.000. Na het doorvoeren van een taakstelling en de opgelegde aanvullende zelfwerkzaamheid door de vereniging resteert een tekort van € 350.000. We kunnen het tekort opvangen binnen de sportbegroting door de inzet van vrijvallende investeringslasten, voornamelijk als gevolg van vertraging van de realisatie van het sportpark. We hebben dus geen extra geld nodig.

Totaal overige ontwikkelingen

200

57

56

56

56