Budgettair neutrale wijzigingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen per programma. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 50.000 lichten we kort toe.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Programma

2016

2017

2018

2019

2020

1. Zorg en welzijn

-235

-170

-68

-68

2. Werk, inkomen en onderwijs

-489

-407

-386

-386

-386

3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

-39

-12

-136

-136

-136

4. Veiligheid

2

2

2

2

2

5. Mobiliteit en openbare ruimte

174

233

233

233

233

6. Duurzaamheid, milieu en natuur

0

0

0

0

0

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

1

1

1

1

1

8. Economie en vrije tijd

0

0

0

0

0

9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

1.082

849

849

849

849

10. Financiën en belastingen

-495

-495

-495

-495

-495

Totaal budgettair neutrale wijzigingen

0

0

0

0

0

Toelichting afwijkingen boven € 50.000

  • We verhogen de formatie bij ICT-management en bij Juridische zaken voor het aanstellen van een kwartiermaker Privacy. Er wordt voor 2017 en 2018 een bedrag toegevoegd van € 84.000. Voor ICT-management tot april 2017 € 21.000 en voor Juridische Zaken vanaf april 2017 € 63.000 en voor 2018 € 84.000. Dit bedrag wordt betaald uit het budget voor de nieuwe taken van de WMO. We  hevelen het geld over van programma 1 naar programma 9.
  • We verhogen zowel de baten als de lasten met € 1.215.132 voor de BUIG. Het rijk heeft het BUIG budget voor 2017 voorlopig naar boven bijgesteld. In september wordt het budget definitief vastgesteld. Per saldo heeft dit geen effect op programma 2, maar omdat de lasten en baten verhoogd worden nemen we het hier op.
  • We zetten binnen de verschillende teams van de afdeling Werk en Inkomen vanaf 2017 voor een bedrag van € 655.000 om in vaste formatie. We betalen dit uit budgetten voor bestandsvolume, nieuw beleid en extra middelen ten behoeve van het participatiebudget. We hevelen het geld over van programma 2 naar programma 9.
  • In juli 2016 heeft de gemeenteraad het beleidskader Schuldhulpverlening vastgesteld. In dit beleidsplan is aangegeven dat de gemeente Oss per 1 januari 2017 fase 2 van de schuldhulpverlening zelfstandig gaat uitvoeren. Dit betekent dat de middelen om de diensten van Plangroep in te huren worden omgezet naar het afdelingsbudget om zo de vaste formatie te kunnen bekostigen.  Dit betekent dat we geld overhevelen van programma 2 naar programma 9.
  • De gemeenteraad heeft op 9 juni 2016 besloten om voor de jaren 2017 tot en met 2020 een jaarlijks bedrag van € 90.000 beschikbaar te stellen voor Agrifood Capital Werkt!. Dit is verwerkt in de programmabegroting 2017-2020. Alle 17 gemeenten in de arbeidsmarktregio maken hier opnieuw geld voor vrij. Daarmee kunnen 2 basisactiviteiten betaald worden, namelijk de coördinatie van het Regionaal Werkbedrijf en de continuering van een klein, slagvaardig en faciliterend programmateam. Het budget is in eerste instantie weggezet op programma 2 terwijl de reguliere bijdrage per inwoner geraamd staat op programma 8. Het nieuwe budget van € 90.000 hevelen we daarom over naar programma 8.  
  • We onttrekken diverse bedragen (€ 749.000) aan de stelpost loon- en prijscompensatie binnen programma 10. De grootste post hierbinnen is de verhoging van de personele kosten als gevolg van de CAO-ontwikkeling 2015 (€ 593.000). Deze verhoging is in programma 9 opgenomen. Daarnaast vindt er prijscompensatie plaats voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, openbaar groen, IBN e.d..