3O-ontwikkelingen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de 3O-ontwikkelingen.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Programma 1. Zorg en welzijn

125

0

0

0

0

Ketenaanpak overgewicht

0

0

0

0

0

We passen de begroting 2017 en 2018 aan voor ketenaanpak overgewicht. Voor deze jaren trekken we in totaal € 73.838 uit. Het geld zetten we in voor samenwerking met al onze partners in de keten die werken aan het voorkomen van overgewicht bij kinderen en jongeren. De kosten betalen we uit de reserve wonen, welzijn en zorg. Onze gemeente scoort hoog als het gaat om het aantal jongeren met overgewicht. Dit willen we gaan terugdringen.

Plustaken 2017 GGD

0

0

0

0

0

De GGD heeft op het gebied van preventie een belangrijke rol met jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen in de Basisteams Jeugd en Gezin, op scholen en consultatiebureaus. In de afgelopen jaren hebben we op de plustaken van de GGD bezuinigd. Op basis van voortschrijdend inzicht is het niet mogelijk om de gewenste plustaken 2017 binnen het huidige budget uit te voeren. De extra kosten voor 2017 zijn € 26.184. Daarnaast is in 2017 extra geld nodig voor jeugdgezondheidszorg door verhoogde instroom van vergunninghouders. Deze kosten bedragen € 47.802. De extra kosten betalen we uit de reserve wonen, zorg en welzijn. Het geheel verloopt hierdoor budgettair neutraal.

Vergunninghouders

0

0

0

0

0

Bij de programmabegroting 2017-2020 hebben we op basis van het uitwerkingsakkoord tussen het Rijk en de VNG (april 2016) over de verhoogde asielinstroom extra budget opgenomen voor 2017. Daarbij was het criterium ‘geld volgt vergunninghouder’. Doordat er veel minder vergunninghouders instromen krijgen wij een lagere rijksuitkering. Daar staan weliswaar ook lagere kosten tegenover maar die nemen niet evenredig af. Op basis van het overschot bij de jaarrekening 2016 hevelen we € 295.000 over naar 2017. Of dit voldoende is om de lagere rijksinkomsten op te vangen is op dit moment niet duidelijk. We ramen daarom een pm-raming in deze eerste financiële tussenrapportage. Bij de programmabegroting 2018-2021 zal er meer duidelijkheid zijn.

Afrekening Jeugd

125

0

0

0

0

We stellen het budget voor de jeugdzorg € 125.000 bij omdat we een nabetaling over het jaar 2016 moeten doen. De gemeente ’s Hertogenbosch voert de jeugdwet uit. Uit hun accountantsrapportage over de jeugdzorg 2016 blijkt dat de werkelijke kosten over 2016 hoger zijn dan dat in de jaarrekening 2016 van de gemeente Oss is verwerkt. Op dit moment is in de jaarrekening van Oss verwerkt een bedrag van € 18.507.169. Volgens de accountantsrapportage moeten we rekening houden met een bedrag van € 18.632.182. Dit verschil van € 125.013 stellen we nu bij in de begroting.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

286

378

378

378

378

Restposten exploitatietekorten buurtcentra 2015

0

0

0

0

0

In 2016 is € 130.000 beschikbaar gesteld voor de tekorten in de exploitatie bij een aantal buurtcentra te betalen uit de reserve Integraal Voorzieningen Beleid (IVB). Afwikkeling dient nog te gebeuren voor drie accommodaties. De resterende kosten worden geschat op € 80.000. Er is geen budget nodig voor afwikkeling aangezien de kosten worden betaald uit de reserve IVB.

Realisatie brede school Lith

0

0

0

0

0

We storten in 2017 € 202.000 in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. In verband met vertraging bij de realisatie van de brede school Lith is het beschikbare budget voor investeringslasten in 2017 nog niet nodig. Dit geld gebruiken we in 2018 voor de aanschaf van inventaris van de brede school Lith.

Aanpassingen onderwijshuisvesting

0

0

0

0

0

We onttrekken twee bedragen uit de reserve Onderwijshuisvesting. Als eerste herstellen we diverse gevelplaten bij het Maaslandcollege. Hier is namelijk sprake van een constructieprobleem. De kosten zijn € 16.562. Als tweede brengen we de brandveiligheid bij de Poolster op orde. Uit inspectie van de brandweer en de Omgevingsdienst Brabant Noord is gebleken dat diverse aanpassingen nodig zijn. Het grootste knelpunt is het geluidsniveau van de alarminstallatie. De kosten van de aanpassingen zijn € 40.000. Beide bedragen betalen we uit de reserve Onderwijshuisvesting. We hebben dus geen extra geld nodig.

Tijdelijke huisvesting de Singel

0

0

0

0

0

We verstrekken praktijkschool de Singel een vergoeding van € 27.000 voor tijdelijke huisvesting van een praktijklokaal. We betalen deze kosten uit de reserve Onderwijshuisvesting. We hebben dus geen extra geld nodig. De vergoeding heeft betrekking op de schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017. Binnenkort gaat de school verhuizen naar de nieuwe locatie. Dan is de tijdelijke huisvesting niet meer nodig.

Overdracht beheer aan basisschool Mozaïek

0

0

0

0

0

We betalen basisschool Mozaïek een bedrag van € 30.000 voor het binnenschilderwerk. Deze kosten halen we uit de reserve Onderwijshuisvesting. We hebben dus geen extra geld nodig. Mozaïek is gevestigd in voormalige Horizonschool de Meteoor. Sinds 1 januari 2016 zijn ze, net als de andere (voormalige) horizonscholen, zelf verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, binnenonderhoud en klachten- en storingenonderhoud. Om dat financieel op een goede manier te kunnen regelen krijgt Mozaïek van ons een vergoeding voor onderhoudswerkzaamheden die wij op basis van het onderhoudsplan vóór 2018 zouden uitvoeren.

Stijging gebruik bijzondere bijstand en minimaregelingen

286

378

378

378

378

We stellen de begroting voor de bijzondere bijstand bij met per saldo € 286.000 in 2017 en vanaf 2018 met € 377.500. We verhogen de lasten van bijzondere bijstand voor 2017 met € 486.500 en voor het jaar 2018 en verder met € 577.500. Vanaf 2018 hebben wij nog geen rekening gehouden met de extra kosten voor nieuwe instroom vergunninghouders 2018. Op moment is er landelijk geen inzicht in de aantallen van 2018 en verder. In 2016 zagen we een forse toename van het gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen. Deze trend zet zich voort in 2017. Het te kort dat wordt gemeld is als volgt opgebouwd: Stijging doelgroep met een laag inkomen en gebruik van bijzondere bijstand en minimaregelingen; • Het aantal huishoudens met lage inkomen neemt toe; In zijn algemeenheid neemt het aantal huishoudens met een laag inkomen toe en we hebben meer bereikt; • Stijging bijzondere bijstand < 21 jaar; In het bijzonder zien we ook een stijging van de bijzondere bijstand zijnde kosten aanvullende bijstand 21 jaar, voornamelijk door beschermd woonvormen; Lage norm die er staat voor mensen < 21 jaar is niet toereikend voor de kosten van deze leefvormen; • Stijging gebruik en uitgaven van de individuele inkomenstoeslag; gebruik en uitgaven van de individuele inkomenstoeslag, bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer laag inkomen hebben, is gestegen; • Tot slot stijgen de kosten beschermingsbewind, curatele stelling en mentorschap. Kosten bestand vergunninghouders 2016 De instroom van 2016 is nu onderdeel geworden van het huidige bestand. Zij ontvangen geen inrichtingskosten meer maar maken wel gebruik van andere bijzondere bijstand- en minimaregelingen. De verwachting is dat vergunninghouders 5 jaar in de uitkering blijven en daarmee ook gebruik gaan maken van de regelingen. De kosten van instroom vergunninghouders 2017 kunnen we financieren uit de reeds ontvangen rijksuitkering opvang vluchtelingen (€ 295.000). Daarnaast verhogen we de baten met € 200.000. Doordat het bestand stijgt ontvangen we meer opbrengsten.

Risicomelding Buig

0

0

0

0

0

We melden een risico omdat de kans reëel is dat we een tekort krijgen voor de BUIG. In 2016 is het bestand uitkeringen en loonkostensubsidie met 13,4% gestegen. Een belangrijk deel van de stijging in 2016 wordt veroorzaakt door de verhoogde instroom vergunninghouders die nog niet zijn uitgestroomd. Bovenop het sterk gestegen bestand in 2016 verwachten we in 2017 een stijging van 5% uitkeringen en nog eens 5% loonkostensubsidies. Het eerste kwartaal van 2017 laat deze stijging zien. Met het voorlopig toegekend BUIG budget van 2017 koersen we op een tekort van tussen de € 500.000 en € 800.000. In het voorlopig toegekend BUIG budget is rekening gehouden met de verhoogde instroom vluchtelingen van 2016 en landelijk een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden. De voorspelde landelijke daling is vooralsnog in Oss niet zichtbaar. In afwachting van het definitief BUIG budget melden we de huidige ontwikkeling niet als 3O-ontwikkeling, maar als een risico.

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

0

0

0

0

0

Restposten exploitatietekorten buurtcentra 2015

0

0

0

0

0

In 2016 is € 130.000 beschikbaar gesteld voor de tekorten in de exploitatie bij een aantal buurtcentra te betalen uit de reserve Integraal Voorzieningen Beleid (IVB). Afwikkeling dient nog te gebeuren voor drie accommodaties. De resterende kosten worden geschat op € 80.000. Er is geen budget nodig voor afwikkeling aangezien de kosten worden betaald uit de reserve IVB.

Parkje Museum Jan Cunen

0

0

0

0

0

Voor aanpassing van het parkje bij het museum Jan Cunen is een project gevormd voor een totaalbedrag van € 81.000. We stelden al eerder gelden beschikbaar uit de integrale uitvoeringsplannen en het budget voor groot onderhoud, het ontbrekende bedrag van € 26.000 wordt verrekend met het frictie-budget ten behoeve van het Museum Jan Cunen.

Programma 4. Veiligheid

0

23

23

22

23

Brandweerkazerne Ravenstein

0

23

23

22

23

We stellen een aanvullend budget van ongeveer € 23.000 beschikbaar voor het op peil brengen van de benodigde budgetruimte in verband met de bouw van de brandweerkazerne in Ravenstein. De lasten als gevolg van de investering worden volgens plan voor de helft afgedekt door jaarlijkse onttrekking aan een gevormde bestemmingsreserve. Bij de administratieve verwerking zijn ten onrechte de volledige kosten onttrokken aan de reserve.

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte

-1.610

124

118

114

114

Kosten extra onderzoek nachtspoor

60

0

0

0

0

We vragen een bedrag van € 60.000 om extra geluidsonderzoeken naar het nachtspoor te betalen. De kosten voor dit onderzoek kunnen we niet betalen uit de huidige begroting. Uw raad heeft om deze extra onderzoeken gevraagd in de adviescommissie Ruimte op 16 februari 2017.

Verlaging reserves openbare ruimte

-1.670

124

118

114

114

We verlagen diverse reserves binnen de openbare ruimte met € 1,67 miljoen. Dit is een eenmalig voordeel. Het gaat over de reserves Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) (€ 1 miljoen), reserve Verkeers Regelinstallaties (VRI) (€ 0,3 miljoen) en de reserve Openbare verlichting (€ 0,4 miljoen). Reden hiervan is dat door de gewijzigde verslagleggingsvoorschriften de jaarlijkse uitgaven voor vervanging geactiveerd moeten gaan worden. Dit betekent dat de lasten voortaan worden verdeeld over meerdere jaren. Voor de toekomst betekent dit een stijging van de kosten van circa € 114.000 per jaar. In 2018 en 2019 komt dit ten laste van de begroting, de jaren erna ten laste van de stelpost vrijval groot onderhoud. Deze verlaging van de stelpost is opgenomen in programma 10. Financiën en belastingen.

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

0

0

0

0

0

Storting bijdragen in reserve reconstructie

0

0

0

0

0

Wij ontvangen van particulieren een bedrag van € 280.000. We hebben met hen hiervoor een overeenkomst gesloten. We gebruiken dit bedrag om het landelijk gebied in te richten of aan te passen. Dit bedrag van € 280.000 storten we in de reserve Groenfonds landelijk gebied.

Budget taskforce centrum

0

0

0

0

0

We besteden dit jaar een bedrag van € 300.000 voor diverse initiatieven om het centrum Oss aantrekkelijker te maken. Dit bedrag halen we uit de reserve Taskforce centrum. In de begroting stond al bedrag van € 210.000 geraamd. We ramen nu een extra bedrag van € 90.000, zo komen we uit op het totaalbudget van € 300.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.

Kosten evaluatie woonvisie

0

0

0

0

0

Dit jaar evalueren wij de woonvisie. Dit kost € 15.000. Dit betalen we uit een bedrag dat apart staat in de reserve Volkshuisvesting. We hebben hier dus geen extra geld voor nodig.

Gebiedsgericht werken in Oss

0

0

0

0

0

We onderzoeken het gebiedgericht werken in Oss, dit kost € 15.000. Een extern bureau voert het onderzoek uit. De kosten halen we uit een bedrag dat apart staat in de reserve ISV. Dit vraagt geen extra budget en daarom is deze wijziging per saldo budgettair neutraal.

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

20

20

20

20

20

Regelluw verstrekken van sociale uitkeringen

0

0

0

0

0

De gemeente Oss gaat meedoen met het experiment ‘Regelluw verstrekken van uitkeringen’. De kosten hiervan zijn € 100.000 per jaar (2017, 2018 en 2019). We gaan experimenten met het verstrekken van uitkeringen binnen de huidige mogelijkheden van de Participatiewet. Wat gebeurt er met de motivatie van mensen als bijstandsgerechtigden minder regels opgelegd krijgen en meer invloed krijgen op hun eigen re-integratietraject? De gemeente Apeldoorn is de initiatiefnemer van dit experiment. Het experiment wordt wetenschappelijk begeleid en op effecten onderzocht op motivatie en gedrag van de bijstandsgerechtigden door de Tilburg University. Daarnaast zal voor de uitvoering van dit experiment intern werk verricht moeten worden op het gebied van projectleiderschap, beleid, bedrijfsvoering, management en uitvoering Werk & Inkomen, ICT, training van consulenten, communicatie e.a.. De benodigde bedragen betalen we uit de reserve Wonen, welzijn en zorg.

Structurele kosten zivver

20

20

20

20

20

We nemen structureel € 20.000 extra op voor de kosten voor het programma zivver. We hebben dit programma in het sociaal domein getest. Dit programma zorgt er voor dat we privacygegevens versleuteld per mail kunnen versturen. Het is belangrijk om zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan. Dit is verplicht door de eisen vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). We gebruiken dit programma nu voor heel de organisatie. Dit kost aan onderhoud en beheer elk jaar € 20.000.

Programma 10. Financiën en belastingen

5

0

0

-114

-114

Verlaging deelnemersbijdrage 2016 BSOB

-72

0

0

0

0

We verlagen de deelnemersbijdrage 2016 BSOB met € 71.774. Het positieve resultaat van de jaarrekening 2016 van € 230.131 is voor een bedrag van € 158.357 al verwerkt in onze jaarrekening 2016. Het restant van € 71.774 laten we nu vrijvallen.

Nog te betalen reclamebelasting 2015 en 2016 Centrum Oss.

77

0

0

0

0

We verhogen de uitgaven reclamebelasting met € 76.500. Onze opbrengst aan reclamebelasting betalen we door aan Stichting Centrum Management Oss. In 2017 hebben we van Centrum Management Oss nog een afrekening ontvangen over 2015 (€ 25.300) en daarnaast hebben we de eindafrekening voor 2016 opgemaakt van € 51.200.

Activering projecten uit reserve IUP

0

0

0

-114

-114

We verlagen de stelpost vrijval groot onderhoud vanaf 2020 met € 114.000. In programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte is aangegeven dat de reserves openbare ruimte verlaagd kunnen worden en dat dit vervolgens leidt tot hogere jaarlijkse investeringslasten. Dit als gevolg van gewijzigde verslagleggingsvoorschriften. De kostenstijging komt ten laste van de stelpost vrijval groot onderhoud.

Totaal 3O - ontwikkelingen

-1.174

544

538

420

420