2. Overzicht algemene vrije reserve

bedragen x € 1.000

Jaar

Saldo 1 januari

Saldo bestemming

Rente bijschrijven

Storting

Onttrekking

Saldo 31 december

2017

11.959

8.665

412

500

1.767

19.770

2018

19.770

395

100

128

20.137

2019

20.137

403

20.540

2020

20.540

411

20.951

Jaarlijks wordt 2% rente toegevoegd.

2017

De storting vanuit de saldobestemming 2016 bestaat uit:

  • Transformatie jeugd (specifiek gereserveerd binnen de algemene reserve): € 1.000.000
  • Beschermd wonen (specifiek gereserveerd binnen de algemene reserve): € 1.413.000
  • Saldobestemming jaarrekening 2016: € 6.252.000

De storting van € 500.000 is de gefaseerde terugstorting vanuit reserve risico’s Maasdonk.

De onttrekking van € 1.767.000 bestaat uit:

  • Afdekking begrotingstekort 2017 (conform besluit programmabegroting 2017- 2020): €  1.717.000
  • Inhuur kanteling: €50.000

2018

De storting is de gefaseerde terugstorting vanuit reserve risico’s Maasdonk voor een bedrag van € 100.000.
De onttrekking heeft betrekking op het project "Gezond in de stad". Dit conform eerder besluit bij de programmabegroting.

2019 en 2020

In deze jaren zijn geen aanvullende stortingen of onttrekkingen geraamd.