3. Overzicht vrije bestemmingsreserves

In deze bijlage geven we een overzicht van de belangrijkste vrije bestemmingsreserves. We geven inzicht in de omvang ervan en lichten toe waar ze voor bedoeld zijn.

bedragen x € 1.000

Naam reserve

Stand
1-1-2017

Toelichting

Bestemmingsreserves

Integraal uitvoeringsprogramma openbare ruimte (IUP)

6.879

Bestemd voor de uitvoering van projecten in de openbare ruimte (IUP-projecten).

Quick wins binnenhavens

3.694

Aankoop en opnieuw uitgifte van grond voor uitbreiding van de Osse Overslag Centrale.

Ruimtelijk-fysieke gebiedsontwikkeling

2.244

Investeringen voor de ontwikkeling van het stadscentrum.

Onderhoud onderwijs

562

Gevormd voor aanpassingen van onderwijshuisvesting.

Economie

773

Voor het aanjagen van projecten op sociaal-economisch terrein en de infrastructuur van Oss.

Mobiliteit

1.878

Treffen van mobiliteitsmaatregelen op basis van het investeringsprogramma mobiliteit (MIPMO).

Openbare verlichting

1.433

Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van alle lichtmasten en armaturen voor de komende planperiode (4 jaar).

Hervormingen cultuur

199

Frictiekosten in verband met de verzelfstandiging van Museum Jan Cunen/Stadsarchief en de Groene Engel.

Arbeidsmarktvraagstukken

107

Aanpak van specifieke arbeidsmarktvraagstukken

Verzelfstandiging MJC/Stadsarchief

304

Afdekking van de kosten in het kader van de verzelfstandiging van het museum en het Stadsarchief.

Carnavalloodsen

57

Frictiebudget voor clusteringskosten.

Integraal Voorzieningenbeleid

2.088

Voor de realisatie van de IVB-doelstellingen.

Bodemsaneringen

632

Voor bodemonderzoek en bodemsaneringsprojecten.

Verkeersregelinstallaties

1.239

Ter dekking van de vervangingsinvesteringen van verkeersregelinstallaties voor de komende planperiode.

Geluid

578

Het verminderen van geluidsoverlast en het oplossen van knelpunten op het terrein van geluidshinder.

Woninggebonden subsidies

693

Reserve voor volkshuisvesting/ duurzaamheidsleningen.

Groenfonds landelijk gebied

764

Gericht op de versterking van het buitengebied.

Wonen, welzijn en zorg

830

Voor vernieuwingen (transformatie) in het domein van wonen, welzijn en zorg.

Depressie preventie

60

Voorkomen van zwaardere zorgbehoefte door vroegtijdige signalering.

Ontwikkeling windpark

304

Voorbereidingskosten voor ontwikkeling windpark

Egalisatiereserves/afdekken van risico’s

Risico’s Heesch-West

2.042

Ter dekking van de ontwikkeling van regionaal industrieterrein Heesch-West.

Egalisatie renteomslag

2.100

Opvangen van renteschommelingen.

Doelmatigheid

2.211

Afdekken van fricties in het kader van personele bezuinigingen.

Kosten en risico’s herindeling Maasdonk

618

Afdekken van mogelijke tekorten door de herindeling.

Egalisatie automatisering

1.306

Egaliseren van kosten van automatisering.

Beheerkosten startersleningen

1.725

De reserve is gevormd voor de dekking van de beheerkosten en risico’s van de startersleningen.

Parkeren

943

Opvangen van fluctuaties in de opbrengsten van betaald parkeren.

Planeconomische risico’s grondbedrijf

1.180

Afdekken van risico's.

Afvalstoffenheffing

1.173

Voor egalisatie van de kosten en tarieven van afvalinzameling

Egalisatie rioolbeheer

852

Voor egalisatie van de kosten en tarieven van riolering.

Overige bestemmingsreserves

Diverse reserves

2.534

Totaal

42.002