Financiële vertaling op weg naar de programmabegroting

Financiële vertaling op weg naar de programmabegroting

1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk hebben we onze financiële positie uitgebreid toegelicht. In dit hoofdstuk geven we aan hoe we hier richting de programmabegroting mee om willen gaan en hoe we omgaan met nieuwe ambities.

2. Van kadernota naar programmabegroting

De kadernota geeft beleidsmatige richting en kaders aan, die in de programmabegroting zowel inhoudelijk als financieel verder uitgewerkt worden. We willen graag het inhoudelijke gesprek aan over de belangrijkste prioriteiten.
De financiën die volgen uit de inhoudelijke ambities zijn in deze kadernota op hoofdlijnen doorvertaald (daar waar dit mogelijk was) en op onderdelen ligt hier nog een belangrijke uitwerkingsopdracht richting de begroting.

We zijn voor onze financiële ruimte voor een erg groot deel afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen in het gemeentefonds. De meicirculaire is in deze kadernota doorgerekend, maar deze was gezien de landelijke coalitieonderhandelingen nog "beleidsarm" te noemen. De septembercirculaire geeft meer richting en is bepalend voor het opstellen van de programmabegroting. Op basis van deze septembercirculaire maken we samen definitieve keuzes voor de programmabegroting.

De kadernota is nadrukkelijk geen begroting. Dit betekent dat we in deze kadernota gezocht hebben naar een goede balans tussen het aangeven van de belangrijkste prioriteiten binnen de huidige financiële ruimt en prioriteiten die we richting de programmabegroting 2018-2021 verder uitwerken.

3. Vasthouden aan uitgangspunten

Om tot een sluitende (meerjaren)begroting te komen willen we vasthouden aan de volgende belangrijke uitgangspunten:

 • Nieuwe bezuinigingen willen we zoveel mogelijk vermijden.
 • De OZB-verhoging blijven we koppelen aan de inflatie.
 • Gelden die we van het Rijk krijgen voor het sociaal domein blijft in het sociaal domein. Dit is ook voor 2018 leidend, waarbij het ontschotten van budgetten wel een optie is.

4. Eerder ingezette ambities

Deze kadernota gaat door op de koers die we bij de kadernota 2017-2020 en de programmabegroting 2017-2020 hebben ingezet. In deze programmabegroting hebben we in 2017 € 3,4 miljoen en structureel € 1,7 miljoen uitgetrokken voor nieuw beleid. De belangrijkste ambities waar we toen geld voor beschikbaar hebben gesteld zijn:

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Impuls van zorg naar welzijn/ gelden huishoudelijke zorg

661

661

661

661

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

12

109

155

Herbouw of nieuwbouw brandweerkazerne Oss

248

245

Bomenbeleid

210

Kwaliteitsslag straten rondom centrum

400

Ruimte voor duurzaamheid

150

150

Extra storting reserve stadscentrum

200

200

Voorbereiding Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie

410

460

150

Waterveiligheid Maas

1.300

Ondersteuning economische speerpunten

165

165

165

165

165

Bijdrage aan de kracht van Oss

300

Digitale dienstverlening

320

133

133

133

Overige posten

60

599

513

340

315

Totaal nieuw beleid begroting 2017-2020

225

3.415

2.294

3.106

1.674

In de programmabegroting 2016-2019 hebben we vanaf 2018 al ongeveer structureel €2,5 miljoen aan nieuw beleid toegevoegd aan de begroting. Dit is onder andere bedoeld voor het centrum, investeringen voor maatschappelijke voorzieningen en een bijdrage aan Agrifood Capital.

5. Prioritering nieuwe ambities richting programmabegroting

In deze kadernota blijven we onverminderd inzetten op de 5 hoofdthema's die voortkomen uit het coalitieakkoord:

 1. Omslag in zorg en welzijn, en ondersteuning voor wie dat nodig heeft
 2. Ontwikkeling van het stadscentrum
 3. Voorzieningen in wijken en dorpen
 4. Duurzaamheid en aandacht voor ons buitengebied
 5. Stimulering economie en werkgelegenheid

In deze kadernota voegen we hier één belangrijk thema aan toe, namelijk "De basis versterken".

We maken in deze kadernota onderscheid tussen twee categorieën waarin we de financiële vertaling van de ambities hebben gesorteerd:

 1. Prioriteiten die direct volgen uit bovenstaande hoofdthema's;
 2. Overige prioriteiten.

Ad 1 Hoofdthema's
Als eerste hebben we de categorie posten die direct vallen onder bovenstaande hoofdthema's. Hierin maken we nog onderscheid tussen:

 • posten waar we al concreet van weten wat we gaan doen en wat het financiële plaatje is. Voor deze posten hebben we in de tabel ook de concrete bedragen genoemd.
 • posten die nog verder uitgewerkt moeten worden richting de programmabegroting. Op basis van de huidige financiële positie verwachten we dat we voor deze posten budget vrij kunnen maken richting de begroting. Omdat hier de bedragen nog niet definitief zijn noemen we hier pm-bedragen. Bij de begroting nemen we de concrete bedragen op.

Ad 2 Overige prioriteiten
De tweede categorie bevat posten die ook prioriteit hebben maar waarvan we gezien de financiële positie nog niet aan kunnen geven of deze in de begroting worden meegenomen. Deze posten gaan we richting de begroting verder uitwerken, eventueel scenario’s bedenken en indien nodig verdere prioritering tussen de posten aanbrengen.

6. Hoofdthema's voortkomend uit coalitieakkoord

De belangrijkste prioriteiten vanuit de hoofdthema's richting de programmabegroting 2018-2021 zijn:

Bedragen x € 1.000

Program-ma

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

Hoofdthema: Omslag in zorg en welzijn, en ondersteuning voor wie dat nodig heeft

1

Transformatieagenda Jeugd

1.100

965

Voor de transformatieagenda bij de jeugdhulp vragen we een bedrag van totaal € 2.065.000. Dit bedrag willen we voor een deel dekken uit de € 1.000.000 die bij de jaarrekening 2016 is gereserveerd in de algemene reserve en het resterende bedrag van € 1.065.000 extra uit de algemene reserve.
Voor deze transformatie willen we een flinke slag maken. Met de regio zijn vier majeure transformatieopgaven opgesteld:

 1. Toegang op sterkte;
 2. Wonen doe je thuis;
 3. Regionale zorg waar dat kan;
 4. Complexe problematiek: investeren in duurzame en integrale trajecten voor jeugdigen met complexe problematiek.

Deze opgaven sluiten aan bij de ambities uit het Functioneel Ontwerp transitie jeugdzorg in 2014. De maatregelen zijn nodig om de transformatieslag te maken. De opgaven dragen bij aan een evenwichtig zorglandschap met als doel de best passende jeugdhulp voor alle jeugdigen. Het raadsvoorstel over het plan van aanpak van de transformatie agenda jeugd is aan de raad aangeboden.

1

uit algemene reserve

-1.100

-965

1

Psycholance vervoer

115

Voor de pilot psycholance vervoer willen we € 115.000 beschikbaar stellen. Dit dekken we uit de middelen die we gereserveerd hebben voor beschermd wonen bij de jaarrekening 2016.
De gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost vinden het belangrijk dat mensen met verward gedrag op een veilige en humane manier vervoerd worden. Daarom willen wij met een pilot starten 'psycholancevervoer voor mensen met verward gedrag' voor de duur van één jaar. Deze pilot wordt samen met de gemeenten in de regio Meierij uitgevoerd.
Naast veilig en humaan vervoer, willen we met alle betrokken partijen afspraken maken over verantwoordelijkheden ten aanzien van vervoer. We willen de triage in de meldkamers van politie en RAV eenduidig laten verlopen en we willen de inzet van politievervoer voor deze zeer kwetsbare groep mensen verminderen.

1

uit algemene reserve

-115

1

Beschermd wonen: wonen met ondersteuning

1.298

Voor ‘Wonen met ondersteuning’ (een lichtere vorm van Beschermd wonen) willen we € 1.298.000 uit de algemene reserve halen. Daarnaast halen we nog € 400.000 uit het budget voor de impuls van zorg naar welzijn. In totaal geven we dus € 1.698.000 uit voor wonen met ondersteuning. Deze extra capaciteit willen wij inzetten om nieuwe instroom op te vangen en om de doorstroom uit Beschermd wonen te stimuleren. Zo voorkomen we dat er wachtlijsten ontstaan.
We willen dit doen in de vorm van een pilot voor 2 jaar. Daarvoor hebben we een opdrachtbeschrijving wonen met ondersteuning uit gedaan bij zorgaanbieders die hiervoor projectplannen hebben ingediend.
Er is directe behoefte aan uitbreiding van het aantal plaatsen voor wonen met ondersteuning. De capaciteit voor beschermd wonen die we hebben ingekocht is nu vol en we willen geen wachtlijsten laten ontstaan. Op deze manier kunnen we ook tegen lagere kosten plekken voor woon/zorgcombinaties beschikbaar krijgen voor mensen die we nu niet kunnen plaatsen en die met een lichtere zorgvorm goed geholpen zijn. Dit dient het regionale doel.
We willen binnen 3 maanden in totaal 40 plekken realiseren waarvan >30 plekken wonen met ondersteuning voor volwassenen regio breed en 10 plekken voor 18 – 23 jarigen specifiek in Oss.
Voor beschermd wonen hadden we in 2016 een overschot van € 1.413.000. Dit hebben we in bij de jaarrekening 2016 in de algemene reserve gestort. Dit bedrag willen we nu inzetten voor de pilot “Wonen met ondersteuning”. Via een raadsinformatiebrief informeren wij u over de opzet van deze pilot en gelijktijdig met de vaststelling van deze kadernota vragen wij u om gelden specifiek hiervoor beschikbaar te stellen.

1

uit algemene reserve

-1.298

1

Extra middelen Ons Welzijn

pm

pm

pm

pm

Richting de begroting zoeken we uit of en hoeveel extra structurele middelen we voor ONS Welzijn beschikbaar willen stellen. Deze middelen zijn nodig om de basis van ons zorgstelsel goed in te richten. Met een versteviging van die basis realiseren we een preventieve aanpak binnen het brede sociaal domein (zorg en welzijn én werk, inkomen en onderwijs). Het versterken van informele (burgerinitiatieven, buurtnetwerken, burenhulp) en formele netwerken (samenwerking professionals) is daarbij van essentieel belang. De BJG's en ST's ondersteunen inwoners laagdrempelig en dichtbij op het gebied van welzijn (ontmoeten, participeren), zorg, armoedevoorzieningen. Zo voorkomen/verminderen we op gespecialiseerde voorzieningen.
Meer taken, zwaardere problematiek, nieuwe taken betekent meer inzet en expertise. Daarvoor is een totaalinvestering nodig. Een groot deel van de benodigde middelen wordt gedekt uit de stelpost Wmo. Daarmee is deze stelpost volledig besteed. Bij de programmabegroting brengen we in beeld of hier aanvullende middelen nodig zijn.

1

Complexe casuïstiek zorg en veiligheid

pm

pm

Voor de complexe problematiek jeugd willen we voor 2018 en 2019 een bedrag beschikbaar stellen. Mogelijk kunnen we dit betalen uit de reserve wonen, welzijn en zorg. Deze middelen zijn nodig om integrale regievoering te organiseren. Het verbinden van de twee domeinen zorg en veiligheid is aanvullend op de bestaande inzet. Dat kan niet ten koste gaan van reguliere inzet omdat daarmee de lopende zaken teveel onder druk komen te staan. Dat is een onwenselijke situatie. We gaan er vanuit dat het netwerk na 2 jaar e.e.a. zelf organiseert.

2

Kwetsbare jongeren

pm

pm

pm

pm

Richting de begroting werken we een vervolgplan uit voor kwetsbare jongeren en geven we aan wat dit voor financiële consequenties heeft.
De Raad heeft eerder besloten dat er extra financiële middelen worden ingezet voor kwetsbare jongeren zonder uitkering tussen 16-27 jaar. Er is jaarlijks € 200.000 gereserveerd tot en met 2018. Deze middelen zijn bedoeld voor trajectkosten van ongeveer 40 jongeren. Denk daarbij aan scholingskosten en jobcoaching.
Deze werkwijze is goed bekend bij ons netwerk, zoals VSO en PRO scholen en wordt gewaardeerd. Oss is met deze aanpak uniek in de regio. In aansluiting daarop wordt regionaal beleid gemaakt zodat in onze arbeidsmarktregio alle gemeenten jongeren zonder uitkering bemiddelen naar school of werk. Een voorstel komt voor de zomer richting de 17 colleges.
We ondersteunen inmiddels jaarlijks ongeveer 80 jongeren. Deze krijgen een traject waarvoor we gemiddeld € 5.000 per klant kwijt zijn. De gereserveerde € 200.000 is daarmee niet meer voldoende. Wat we nu tekort komen aan trajectkosten, wordt gefinancierd uit het re-integratiebudget. Daarmee staat het re-integratiebudget onder druk. Daarnaast missen we voor deze structurele nieuwe taak ook uitvoeringsmiddelen. Deze jongeren zijn namelijk niet zichtbaar in de aantallen omdat zij geen uitkering ontvangen (en worden dus ook niet meegenomen in de Rijksmiddelen).
Voordat we structureel budget beschikbaar willen stellen gaan we deze aanpak evalueren. Deze evaluatie is voor de programmabegroting 2018-2021 gereed.
De aanpak is de basis voor een integrale jongerenaanpak vanuit het sociale domein gericht op school, werk, zorg en veiligheid. Zodat we de activiteiten vanuit de verschillende beleidsvelden bundelen. Een uitgewerkt voorstel wordt in het najaar besproken. Het is onderdeel van breder integraal jeugdbeleid.

2

Werk gaat voor zorg

pm

pm

pm

pm

Voor de pilot Werk gaat voor zorg willen we voor 2018 en 2019 per jaar een bedrag beschikbaar stellen. Mogelijk kunnen we dit betalen uit de reserve wonen, welzijn en zorg. De visie van de gemeente Oss is dat betaald werk de mooiste manier van participeren in de samenleving is. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Het sluit aan op het principe om uit te gaan van mogelijkheden, talenten en wensen van mensen en niet van de beperkingen van mensen. Als mensen geïndiceerd zijn voor dagbesteding of individuele ondersteuning is onze wens dat burgers zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen liefst zodanig dat zij werk en bij voorkeur betaald werk kunnen verrichten. Dit is alleen haalbaar met een integrale aanpak.
Wij zijn vanuit de Wmo én Participatiewet verantwoordelijk voor participatie van mensen en de re-integratie van uitkeringsgerechtigden en andere doelgroepen. Vanaf 1 januari 2017 zijn wij ook verplicht de voorziening beschut werk uit te voeren. Dat bieden wij aan die personen die alleen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen participeren.
Zowel bij de Participatiewet als de Wmo gaat het om mensen die door hun beperking niet of slechts deels in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Vanuit de Wmo bieden wij dagbesteding en individuele ondersteuning. Vanuit de Participatiewet zijn wij verantwoordelijk voor re-integratie naar werk met als hoogste doel loonvormende arbeid waardoor mensen ook zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het verrichten van loonvormende arbeid is het belangrijkste verschil tussen dagbesteding of individuele ondersteuning en werk (inclusief beschut werk). We willen dat mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk meedoen. Daarom verkiezen we loonvormende arbeid (werk) boven dagbesteding of individuele ondersteuning. Hiervoor is het noodzakelijk dat we de aanpak vanuit de Wmo en Participatiewet integraal gaan organiseren en een doorlopende lijn van dagbesteding of individuele ondersteuning naar werk (liefst betaald) mogelijk te maken.
We gaan dit in de praktijk onderzoeken in een pilot van 2 jaar. We nemen deze pilot mee bij de regionale inkoop voor de Wmo voor de jaren 2018 en 2019. Daarna gaan we de pilot evalueren en komen we al dan niet met voorstellen over structureel beleid.

Hoofdthema: Ontwikkeling van het stadscentrum

7

Centrumontsluiting/openbaar gebied De Wal

1.670

710

710

1.150

900

Voor de herontwikkeling van het openbaar gebied in het centrum, , inclusief de revitalisering van het openbaar gebied rondom de Wal, is een totale investering nodig van circa € 6 miljoen. Hiervan kan € 0,8 miljoen gedekt worden uit bestaande budgetten zoals de reserve mobiliteit en de reeds beschikbare gelden voor de Oostwal.
Het restant van € 5,2 miljoen financieren we door inzet van:

 • Besteding van de vrijval van reserves IUP e.d.: €1,7 miljoen. Dit bedrag is in de eerste financiële rapportage vrijgevallen als gevolg van wijzigingen in de verslagleggingsvoorschriften;
 • Inzet van de stelpost groot onderhoud voor de jaren 2020 en 2021 voor € 2,1 miljoen.
 • Extra kosten in 2018 en 2019 van in totaal € 1,4 miljoen.

Hoofdthema: Voorzieningen in wijken en dorpen

3

Handreiking ontmoeten in NOK

300

We stellen voor om een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen voor het deelgebied Neerlangel, Overloon en Keent als een handreiking om tegemoet te komen aan de daar levende wensen rondom ontmoeten en sport.
De Voorzieningenkaart Herpen is vastgesteld en moet nu verder uitgewerkt worden. In het gebied Neerlangel, Overloon en Keent (NOK) is opnieuw de discussie over wensen voor sport- en ontmoetingsvoorzieningen in dat gebied opgelaaid. We zijn daarop opnieuw in gesprek gegaan met de inwoners hierover. Onze conclusie is dat de wensen vanuit die gemeenschap niet in de volle breedte gehonoreerd kunnen worden. Het samenvoegen van de sport- en ontmoetingsfuncties op één complex vergt een investering, die niet onderbouwd kan worden door een bijbehorend gebruik. Wel willen wij een financiële handreiking doen om de functie van ontmoeten een kwalitatieve impuls te kunnen geven. Dit bedrag van € 300.000 zal worden toegevoegd aan het gebiedsbudget Herpen.

Hoofdthema: Duurzaamheid en aandacht voor ons buitengebied

7

Transitie energie (uitvoering)

150

150

150

150

Om verschillende projecten en initiatieven op het gebied van de energietransitie in goede banen te leiden is een extra bedrag nodig. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de grootte en aantal projecten. Het geld is nodig voor het beoordelen van initiatieven, het voorbereiden van procedures in het ruimtelijk- , participatie- en het ontwikkelspoor. Hierbij is het streven om initiatiefnemers zoveel mogelijk te laten betalen voor deze onderzoeks- en procedurekosten. Eén groter project vraagt al snel 2 fte dus € 150.000 jaarlijks, voor de begeleiding (dus exclusief onderzoek en extern advies).

6

Duurzaamheidsplein: geen extra middelen

0

0

0

0

Voor de realisatie van het Duurzaamheidsplein – een samenwerking van Milieustraat en Stichting Kringloopbedrijven Maasland – is een investering nodig van ruim € 2 miljoen. Hierdoor stijgen de investeringslasten van de milieustraat. Daar staat tegenover dat de kosten voor het verwerken van grof huishoudelijk afval dalen en krijgen we extra inkomsten door een te ontvangen vergoeding voor de demontage van witgoed. Hierdoor stijgen de totale kosten niet en leidt het dus ook niet tot een verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing.

5

Versnelling verduurzaming in openbare ruimte

pm

pm

pm

We vragen voor de versnelling van de verduurzaming in de openbare ruimte voor drie jaar extra capaciteit. Richting de begroting werken we uit hoeveel budget we hier voor nodig hebben. Duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte is niet nieuw. De inventarisatie ‘Duurzaamheid in de openbare ruimte’ laat zien dat er al veel goed gaat. Om te bepalen wat er beter kan, is begin 2017 geïnventariseerd hoe de gemeente Oss vanuit inrichting, beheer en onderhoud substantieel kan bijdragen aan de verdere verduurzaming van de openbare ruimte. Uit dit traject is naar voren gekomen dat de realisatie van procesmatige maatregelen de belangrijkste voorwaarde is om de duurzame doelstellingen van de gemeente Oss waar te maken. Het realiseren van concrete duurzame meerwaarde in de openbare ruimte vraagt namelijk om een andere manier van denken. De genoemde procesmatige maatregelen zijn opgenomen in het Actiejaarplan voor de gemeente Oss, horende bij de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

5

Programma duurzaamheid en energie

pm

Voor de uitvoering van de ambities op het gebied van duurzaamheid is het nodig om specifieke expertise in te huren/ onderzoek te doen/ stimuleringsmaatregelen te nemen/ extra aandacht te geven aan PR en educatie. We gaan richting de begroting kijken hoeveel extra budget hiervoor in 2018 nodig is. Dit als aanvulling op eerdere beschikbare gelden. In 2018 willen we expliciet ook de inzet van warmte en biomassa verder verkennen. Ook zetten we extra in op duurzaam bouwen en wonen.

5

Routekaart Groen, Blauw en Natuur

130

50

50

Voor de routekaart groen, blauw en natuur trekken we in totaal € 492.000 extra uit. Dit halen we uit de reserve groenfonds. Het geld is nodig voor:

 • Ecologische verbindingszone: essentiële schakel in het groen-blauwe netwerk in de gemeente Oss is de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone (EVZ) Hertogswetering. Het betreft het deel van het Osse Meer naar het Gemaal Gewande. Het gaat om een totale investering van € 1,75 miljoen. Het Waterschap en de Provincie betalen het overgrote deel. Wij investeringen eenmalig € 262.000 en vervolgens jaarlijkse onderhoudskosten van € 12.000.  
 • Groenbeleving. wij wonen en werken in een prachtige groene gemeente. Daar willen wij onze burgers bewust van laten genieten. Dit vraagt om nieuwe inrichting of herinrichting, uitdagingen om zelf actief te worden en actieve communicatie Hiervoor vragen wij  eenmalig € 50.000.
 • Bomen. bomen zijn een belangrijk en gevoelig onderdeel van de fysieke leefomgeving. Om goed uitvoering te kunnen geven aan het totale bomenbeleid willen we de komende 3 jaar elk jaar € 50.000 investeren.
 • Bloemrijke bermen + bijenlandschap: het gaat slecht met de (wilde) bij. De bij is essentieel voor de bestuiving van bloemen en planten. In 2017 realiseren we 30 km bij-vriendelijke, bloemrijke berm. Dit is een begin. Voor elke nieuwe 30 km bij-vriendelijke berm is een verhoging van € 30.000 van het beheerbudget nodig. In 2018 pakken we er 30 km bij. Dit is een investering van € 30.000.

5

(onderdeel EVZ Hertogswetering)

262

12

12

12

5

Dekking uit reserve groenfonds

-392

-50

-50

Hoofdthema: Stimulering economie en werkgelegenheid

8

Gebiedsmarketing & promotie

70

70

70

70

We stellen voor om voor gebiedsmarketing en promotie vanaf 2018 structureel € 70.000 beschikbaar te stellen. In onze gebiedsmarketing richten we ons op activiteiten voor het aantrekken van hoger opgeleiden naar Oss, plus het stimuleren van ambassadeurschap. Het aantrekken van hoger opgeleiden doen we op verschillende momenten in de ontwikkeling van deze doelgroep, zoals het moment dat ze een gezin gaan starten, bij de eerste baan en tijdens de studie. Naast onze economische marketing is ondersteunende promotie nodig voor Oss in het algemeen. Ook dat doen we niet met een bovenaf opgelegde grootschalige campagne. Het Osse netwerk draag zélf uit dat het in Oss goed wonen, ondernemen, recreëren, leren en werken is.
Voor 2017 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 30.000. Om gebiedsmarketing en aanvullende promotie daadwerkelijk invulling te kunnen geven, is structureel een budget van € 70.000 nodig.

Hoofdthema: De basis versterken

4

Aanpak ondermijnende georganiseerde criminaliteit

85

85

85

85

Voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit stellen we voor om structureel € 85.000 beschikbaar te stellen. Deze middelen zijn nodig voor uitbreiding van de capaciteit binnen team Veiligheid en voor uitvoeringskosten. Uit de benchmark Veiligheid blijkt ook dat we in vergelijking met andere gemeenten van vergelijkbare gemeenten substantieel lager bedrag beschikbaar hebben voor uitvoering en formatie.

9

Coördinatie/ programmamanagement voorzieningen

85

85

85

85

Voor het programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten zetten we een bedrag van € 85.000 in voor de coördinatie binnen dit programma. Dit bedrag dekken we uit bestaande budgetten voor personeel. We merken dat de opgaven binnen dit programma maatschappelijk, politiek, bestuurlijk en financieel forse impact hebben. Daarnaast zien we spanningen tussen inhoudelijke visies, gebruikerswensen, (on)mogelijkheden van gebouwen, kosten, druk op beheer-, exploitatie- en subsidiemodellen. Dit vraagt meer van de ambtelijke organisatie en de coördinatie binnen het programma, meer dan nu beschikbaar is.

9

Coördinatie/ programmamanagement duurzaamheid en buitengebied

85

85

85

85

Voor het programma 6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied zetten we een bedrag van € 85.000 in voor de coördinatie binnen dit programma. Dit bedrag dekken we uit bestaande budgetten voor personeel. Door de toegenomen ambities, de complexiteit en de maatschappelijke urgentie binnen dit programma is er meer uitvoeringscapaciteit. Dit speelt zowel in het buitengebied (met dossiers als: veehouderij en gezondheid, Asbest, Geur, toekomst agrarische sector) als op het gebied van duurzaamheid (programmacoördinatie op besparing en opwekking energie, circulaire economie, invulling besparingsagenda). Dit vraagt meer van de ambtelijke organisatie en de coördinatie binnen het programma dan nu beschikbaar is.

9

Besparing in de organisatie

-170

-170

-170

-170

Totaal

1.670

1.315

1.027

1.467

1.217

In deze tabel zitten verschillende pm-posten. We schatten in dat we voor deze posten voor de jaren 2018-2021 per jaarschijf ongeveer € 800.000 nodig zullen hebben.

7.  Overige prioriteiten

Dit zijn de overige prioriteiten, waarbij we richting de programmabegroting gaan onderzoeken of we hiervoor financiële ruimte kunnen vrijmaken.

Bedragen x € 1.000

Program-ma

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

1

Gezondheidsbeleid

30

30

30

30

We bekijken of we structureel € 30.000 beschikbaar kunnen stellen voor de GGD. In 2014 is gemeentelijk het besluit genomen te bezuiniging op de plustaken van de GGD, in twee etappes: eenmaal in 2016 en eenmaal in 2017. Door voortschrijdend inzicht willen we de bezuiniging voor 2017 niet doorvoeren. De GGD heeft een belangrijke taak bij de uitvoering van gezondheidsbeleid breed en preventietaken, speerpunten uit de programmabegroting en prioriteiten van het college. Daarnaast vraagt de GGD extra middelen voor jeugdige vergunninghouders, omdat de ondersteuning dit jaar en afgelopen jaar meer tijd heeft gekost dan begroot. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuw gezondheidsbeleid. De speerpunten van dit beleid zijn in deze kadernota meegenomen. Voor volgende jaren is er nog geen extra budget.

1

Preventie jeugd en jeugdgroepen

45

45

Voor preventie jeugd en jeugdgroepen zoeken we uit of we voor 2018 en 2019 € 45.000 beschikbaar stellen. We werken aan een integrale jongerenaanpak waarbij jeugd en veiligheid een belangrijk thema is. In verband met de ontwikkeling van jongeren en de leefbaarheid in buurten. In een aantal buurten is coördinatie rondom jeugdgroepen op straat hard nodig. Netwerkpartners werken onvoldoende samen en met te weinig focus op deze jeugdgroepen. Om dit op korte termijn wel te gaan doen is een extra investering nodig. We willen voor twee jaar extra capaciteit inzetten om vanuit een integrale werkwijze jeugdoverlast in buurten te voorkomen en aan te pakken.

2

HBO in Oss

pm

Richting de begroting bekijken we of we een (eenmalig) bedrag beschikbaar willen stellen voor een HBO in Oss. We zoeken naar sterkere verbindingen met HBO, vooral door HBO-opleidingen (deels) in Oss te laten plaatsvinden. Meest concreet is nu de ontwikkeling in de bouw.
Voor de aansluiting onderwijs-bedrijfsleven is er een groot ontwikkelproject voor de bouwsector. Dit gaat uit van bundeling van alle opleidingen in de ‘gebouwde omgeving’ tot een integrale opleiding voor vmbo, mbo en hbo (niveau 5). De bouw heeft behoefte aan een krachtige en aantrekkelijke opleidingsroute tot dynamisch vakman. Ondernemers en onderwijs werken in partnerschap toe naar een inspirerende leeromgeving. Hier ontwikkelen studenten, docenten en bedrijven in de gebouwde omgeving samen structureel kennis en kunde, aansluitend op de vereisten in de arbeidsmarkt. Dit betekent ook dat gestreefd wordt naar vraaggerichte onderwijsinnovatie voor nieuwe beroepen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Het creëren van een doorlopende leerlijn is een belangrijke pijler. Focus in de opleiding is ook duurzaamheid. Het betreft een ontwikkelproject voor 4 jaar. Het project wordt gefinancierd uit bijdragen van ondernemers, onderwijs, Rijkssubsidie, gemeente.

3

Sport voor mensen met een beperking

40

40

40

40

Voor sport voor mensen met een beperking willen we structureel € 40.000 beschikbaar stellen wanneer de financiële ruimte dit toelaat. Sport is er voor iedereen. In dat licht vinden we de gehandicaptensport in onze gemeente enigszins onderbelicht. Daar bedoelen we mee dat het voor mensen met een beperking net zo gemakkelijk moet zijn om aan sport deel te nemen dan voor anderen. We hebben beleid ontwikkeld om de toegankelijkheid voor sporters met een beperking te verbeteren. Dit kost € 40.000 structureel per jaar.

3

Golfbad garantiesubsidie

-

-

-

-

We werken samen met het Golfbad scenario's uit voor renovatie. Dat plan moet voor de verkiezingen 2018 gereed zijn. Om het Golfbad ondertussen te blijven steunen geven we voor de komende drie jaar een garantiesubsidie ter hoogte van maximaal € 60.000 per jaar. Wanneer het Golfbad aanspraak doet op deze garantiesubsidie betalen we dit uit de post onvoorzien die opgenomen is in de begroting.

3

Cruijffcourt aanleg en onderhoud

50

10

10

10

We stellen voor om een budget van € 50.000 in 2018 en vanaf 2019 € 10.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een nieuwe Cruijffcourt. We krijgen de helft van de aanlegkosten geschonken. Met de incidentele bijdrage kunnen we een tweede Cruijffcourt aanleggen. Het structurele bedrag is voor onderhoud.

3

Vlakglasmuseum

pm

pm

pm

pm

We bekijken of we extra budget beschikbaar kunnen stellen om de subsidie voor het Vlakglasmuseum te verhogen. Een plan daartoe gaan we verder uitwerken en financieel onderbouwen. Door de noodzakelijke professionalisering stijgt de structurele subsidiebehoefte. Ook is er een eenmalig bedrag nodig om de verhuizing en de inrichting mogelijk te maken. Dat is tevens bestemd voor het TIR.

3

Accountmanager evenementen

54

54

54

Voor het aanstellen van een evenementen coördinator willen we voor 3 jaar € 54.000 beschikbaar stellen. Deze accountmanager is ons gezicht naar buiten, informeert klanten proactief en zorgt ervoor dat onduidelijkheden aan de voorkant al worden gesignaleerd en/of worden afgebakend. Dit draagt bij aan een sneller en efficiënter proces. Daarnaast ondersteunt de accountmanager evenementen met name bij nieuwe, minder bedreven aanvragers of complexere aanvragen. De accountmanager is de spin in het web en kan ingezet worden bij knelpunten. Binnen de bestaande formatie is er geen ruimte om de accountmanager evenementen te benoemen. De rol van accountmanager evenementen is de schakel die momenteel mist en juist deze schakel is onmisbaar voor een betere dienstverlening naar de klant. Na 2 jaar zullen we de inzet van deze accountmanager evalueren.

3

Kwijtschelden restant bezuiniging cultuurorganisaties Lievekamplaan

30

30

30

30

30

We onderzoeken de mogelijkheid om een gedeelte van de eerder opgelegde gezamenlijke taakstelling van € 50.000 structureel voor de ‘bewoners’ van het Lievekampgebouw kwijt te schelden, namelijk een bedrag van € 30.000. Het idee was dat door slimmer samen te werken deze besparing gerealiseerd zou kunnen worden. We moeten nu vaststellen dat deze bezuiniging niet in zijn volle omvang is te realiseren. Bij alle 3 instellingen is inmiddels het vet van de botten. Het restant van € 30.000 schelden we daarom kwijt.

7

Uitvoeringsprogramma markten

20

20

20

Er wordt een impulsbudget voor drie jaar voor marketing en verbetering van de uitstraling van de markt gevraagd van jaarlijks € 20.000. Dit als vervolg op het project markt waarin met ondernemers afspraken zijn gemaakt over toekomst markt. Dat plan wordt separaat voorgelegd. Bij de programmabegroting 2018-2021 wegen we af of we het bedrag beschikbaar stellen.

9

Opkomstbevordering verkiezingen

pm

In de programmabegroting 2018-2021 willen we budget beschikbaar stellen om de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te bevorderen. De raad heeft op 26 januari 2017 besloten om de actiepunten uit het actieplan Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen verder uit te werken tot een uitvoeringsplan.

9

E dienstverlening

200

240

280

320

In de programmabegroting 2018-2021 bekijken we of we voor het programma e-dienstverlening van 2018 tot 2021 per jaar een bedrag beschikbaar stellen van € 200.000 voor ontwikkelkosten. Daarnaast houden we rekening met 20% aan structurele beheer en onderhoudskosten.
Het programma e-dienstverlening loopt na 2017 nog 4 jaar door. Het is de bedoeling dat het programma daarna afgerond is en dat de bestaande organisatie daarna projectmatig blijft vernieuwen. Om de ontwikkelingen en projecten op een goede manier uit te kunnen voeren willen we daarom de financiën voor de komende 4 jaar regelen. De wereld van de digitale dienstverlening is erg dynamisch en het is daarom moeilijk om ver vooruit te kijken. Dat maakt het lastig om voor de komende 4 jaar een gedetailleerd overzicht van projecten te maken. Daarom hebben we een globale doorkijk gemaakt. Speerpunten hieruit zijn: doorontwikkelen mijnoverheid.nl , website, zaakgericht werken (voorbeeld van bol.com track and trace) en geo informatie op het web. Richting de programmabegroting werken we de projecten voor 2018 nader uit.
Op basis van de doorkijk van de projecten hebben we een globale kostenraming gemaakt. Dat hebben we gedaan op basis van inschattingen en ervaringscijfers. We verwachten de komende 4 jaar jaarlijks € 200.000 aan ontwikkelkosten voor projecten. Op basis van kengetallen gaan we er vanuit dat we hierbij te maken krijgen met 20% aan structurele beheer- en onderhoudskosten.

9

ICT Samenwerking BLOU

pm

pm

pm

pm

Voor de ICT samenwerking BLOU ramen we een pm-post. We streven naar één ICT organisatie, één ICT infrastructuur en één ICT- applicatielandschap. Er wordt een gedragen bedrijfsplan opgesteld waarin het toekomstbeeld, de “stip op de horizon”, is uitgewerkt. De ICT samenwerking is een meerjarig traject. Daarom werken we met zogenaamde plateaus (fasen). In de komende periode wordt in het transitieplan de startbegroting van deze samenwerking verder uitgewerkt en wordt ook het eerste plateau om te komen één ICT organisatie, één ICT infrastructuur en één ICT- applicatielandschap geconcretiseerd. We verwachten dat we richting de programmabegroting 2018-2021 een goed beeld hebben van de noodzakelijke extra investeringen om dit te realiseren. In afwachting van deze samenwerking zijn er in de komende periode mogelijk extra middelen in de uitvoering van ICT noodzakelijk.

Thema

Nota internationaliseringsbeleid

16

16

16

16

De nota internationaal beleid 2017-2022 zal een structurele bijdrage van circa € 16.000 vragen.
De kosten bestaan uit het lidmaatschap van netwerken, reis en verblijfkosten, bezoeken van beurzen en congressen, ontvangsten en deelname van missies en representatiekosten die daaraan zijn verbonden.

Totaal

30

485

520

514

480

Naast deze overige prioriteiten zien we nog ontwikkelingen op het gebied van bomen, de Omgevingswet, het Alard van Herpenplein, de BAG/WOZ en de privacy functionaris. Deze onderwerpen zijn verder toegelicht in de verschillende programma’s.

8. Conclusies

We maken onderscheid tussen 2 categorieën ambities. De eerste categorie bevat de belangrijkste prioriteiten van dit college. Gezien de huidige financiële positie verwachten we dat we voor de eerste categorie budget vrij te kunnen maken bij de begroting. De tweede categorie bevat posten die ook prioriteit hebben maar waarvan we gezien de financiële positie nog niet aan kunnen geven of deze in de begroting worden meegenomen. Bij de programmabegroting 2018-2021 zal blijken voor welke ambities we daadwerkelijk budget vrij kunnen maken.