Leeswijzer

De kadernota bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg.

Voorwoord en collegebrief

In het voorwoord en de collegebrief geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat de koers voor de komende periode zal zijn.

Thema’s

Voorafgaand aan de uitwerking per programma hebben we 2 overkoepelende thema’s opgenomen: kracht van de samenleving en (regionale) samenwerking en netwerken. Deze thema’s zijn een belangrijke rode draad in het coalitieakkoord. Ze zijn voor alle programma’s van grote invloed op onze werkwijze.

Programma’s

Per programma geven we aan wat het college de komende periode wil bereiken. Daarna geven we aan wat de komende periode de belangrijkste speerpunten zijn. In de programmabegroting werken we dit verder uit. Daarnaast geven we aan op welke indicatoren we sturen en wat de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl zijn.

Financiële positie

In dit hoofdstuk beschrijven we de financiële positie van de gemeente op hoofdlijnen.

Financiële vertaling ambities

In dit hoofdstuk hebben we een globale financiële vertaling gemaakt van de ambities zoals deze in de kadernota zijn opgenomen. Het gaat hierbij om een vertaling van de extra impulsen die het college binnen de thema’s/programma’s wil geven.

Bijlage 1. Uitkomsten meicirculaire 2017

In deze bijlage geven we een uitgebreide toelichting op de uitkomsten van de meicirculaire 2017. De samenvatting staat in het hoofdstuk over de financiële positie.

Bijlage 2. Overzicht algemene vrije reserve

In deze bijlage geven we een overzicht van het verloop van de algemene vrije reserve.

Bijlage 3. Overzicht vrije bestemmingsreserves

In deze bijlage lichten we de belangrijkste vrije bestemmingsreserves toe.