Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u onze kadernota met de belangrijkste plannen vanaf 2018.
We hebben dit voorjaar samen gesprekken gevoerd over een omgevingsverkenning: wat staat onze gemeente nu en de komende tijd te wachten? De belangrijkste bestuurlijke opgaven en dilemma’s hebben we eerder beschreven in een collegebrief. We hebben deze brief besproken in de opiniecommissie. Uw reactie hebben we verwerkt in deze kadernota.
We bieden u deze kadernota aan zodat het college, nadat u het heeft vastgesteld, het uit kan werken in de programmabegroting.

Bij de start van deze bestuursperiode hebben we in het coalitieakkoord vijf belangrijke hoofdthema’s bepaald: De omslag in zorg en welzijn, en ondersteuning voor wie dat nodig heeft, de ontwikkeling van het stadcentrum, voorzieningen in wijken en dorpen, duurzaamheid en aandacht voor ons buitengebied en de stimulering economie en werkgelegenheid.
Via deze kadernota gaan we stevig verder met het realiseren van het ingezet beleid en geven we invulling aan onze ambities. Hiervoor zijn ook investeringen nodig. De belangrijkste thema’s uit de kadernota zijn:

Omslag in zorg en welzijn, en ondersteuning voor wie dat nodig heeft
We werken aan een ingrijpende transformatie van zorg richting welzijn. We willen dat zoveel mogelijk mensen zelf het heft in handen kunnen nemen. In deze kadernota investeren we in de juiste woonvormen voor inwoners die psychische hulp nodig hebben. Daarnaast werken we samen met onze partners aan de best mogelijke oplossing voor complexe zorg. Ook blijven we investeren in onze jeugd: we werken aan goede jeugdhulp en bescherming van kwetsbare groepen. Dit willen we bereiken door passende ondersteuning zo vroeg mogelijk te verlenen. Voorbeelden daarvan zijn (jeugd)preventie, een goed onderwijsaanbod en perspectief op werk.

Ontwikkeling van het stadscentrum
Voor de ontwikkeling van het stadshart gaan we uit van de Koers Stadshart Oss. Kern hiervan is het versterken van de ontmoetingsfunctie van het centrum voor onze inwoners. We kunnen nu in het centrum concrete uitvoeringsafspraken maken voor het gebied rond V&D en De Wal.

Voorzieningen in wijken en dorpen
We blijven inzetten op goede voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten. Speerpunt hierin is de verdere uitwerking en realisatie van de voorzieningenkaarten.

Duurzaamheid en aandacht voor ons buitengebied
Op het gebied van duurzaamheid hebben we grote ambities. Daarom investeren we extra in de transitie energie. Ook de uitwerking van de Routekaart Groen, Blauw en Natuur is een belangrijk stap.

Stimulering economie en werkgelegenheid
In Oss willen we een toename van de werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor de bestaande en nieuwe bedrijven. Daarnaast zetten we in op gebiedsmarketing en promotie. Hierin richten we ons op activiteiten voor het aantrekken van hoger opgeleiden naar Oss, plus het stimuleren van ambassadeurschap.

Aanvullend aan deze hoofdthema’s willen we onze organisatie op een paar punten versterken. Het vergroten van de inzet op ondermijnende criminaliteit is hier een voorbeeld van. We zien dat dit een steeds groter probleem wordt.

We willen de ambities uit de kadernota realiseren op een financieel verantwoorde manier. Dit betekent dat we de ambities richting de begroting verder uitwerken en indien nodig prioriteren. Dit is afhankelijk van de exacte financiële ruimte in de begroting. We gaan graag met u het gesprek aan over deze prioriteiten.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

De secretaris, De burgemeester,
Drs. M.J.H. van Schaijk Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans